CONTACT

FOR SPONSORSHIP OR COLLABORATION OPPORTUNITIES

PLEASE SEND AN EMAIL TO LEONA CHIN

i would attached an email here but i am afraid of spam mail.

Instead you can dm me at my instagram @leonachin

赞助或合作机会

请发送电子邮件至Leona Chin

我理解您担心垃圾邮件问题,所以不提供实际的电子邮件附件。

您可以通过Instagram直接给我发消息,我的用户名是 @leonachin。

Untuk PELUANG SPONSORSHIP ATAU KOLABORASI

SILA HANTAR EMEL KE LEONA CHIN

Saya faham anda risau tentang masalah emel sampah,

jadi saya tidak menyediakan emel sebenar sebagai lampiran.

Anda boleh menghantar mesej terus kepada saya melalui Instagram, dengan nama pengguna @leonachin.


Für SPONSORING- oder KOLLABORATIONSMÖGLICHKEITEN

BITTE SENDEN SIE EINE E-MAIL AN LEONA CHIN

Ich verstehe, dass Sie sich wegen Spam-E-Mails Sorgen machen, daher stelle ich keine tatsächliche E-Mail als Anhang bereit. Sie können mir stattdessen direkt eine Nachricht über Instagram senden, mein Benutzername lautet @leonachin.

CHO CƠ HỘI TÀI TRỢ HOẶC HỢP TÁC

VUI LÒNG GỬI EMAIL ĐẾN LEONA CHIN

Tôi hiểu bạn lo lắng về vấn đề thư rác, nên tôi không cung cấp email thực sự như một đính kèm. Thay vào đó, bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi qua Instagram, tên người dùng của tôi là @leonachin.